Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace (podle vyhlášky 442/2006 Sb.)


1.   Název

Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37


2.   Důvod a způsob založení

Zřizovací listina příspěvkové organizace


3.   Organizační struktura

Organizační schéma


4.   Kontaktní spojení

Obchodní akademie

Mgr. Barbora Smutná, ředitelka školy

tel.: 773 269 272, 222 119 214

email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


4. 1   Kontaktní poštovní adresa

Kubelíkova 37

130 00  Praha 3


4. 2   Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Kubelíkova 37

130 00 Praha 3


4. 3   Úřední hodiny

Úřední hodiny pro veřejnost:

Pondělí-čtvrtek:     8:00 – 15:00

Pátek:     :00 – 14:00

Termín osobní návštěvy lze domluvit v pracovní den na tel. čísle: 222 119 221, 725 834 356.


Úřední hodiny pro žáky školy:

Pondělí - pátek:     10:30 – 10:50, 14:10 – 14:40


4. 4   Telefonní čísla

   
Ústředna:           222 119 211, 778 527 358
Studijní oddělení:     Ing. Milena Havlíková 222 119 221, 725 834 356
Vedoucí hospodářské správy:     Gabriela Klabíková 222 119 220
Hospodářka školy:     Petra Slezáková, DiS. 222 119 220, 773 086 123
Výchovný poradce:     Mgr. Jana Bubáková 222 119 223
Metodik prevence riz.
chování:
   
Mgr. Jakub Podlena

222 119 116
Zást. ředitelky školy:     Ing. Pavel Borovička 222 119 222, 725 835 792
Zást. ředitelky školy:     Mgr. Libuše Hapalová 222 119 234
Ředitelka školy:     Mgr. Barbora Smutná 222 119 214, 773 269 272

4. 5   Číslo faxu

---


4. 6   Adresa internetové stránky

www.oa-kubelikova.cz


4. 7   Adresa e-podatelny

Studijní oddělení: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Datová schránka: 3qkf4jm


4. 8       Další elektronické adresy

Ředitelka školy: Mgr. Barbora Smutná    Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Zást. řed. školy: Mgr. Libuše Hapalová Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Zást. řed. školy: Ing. Pavel Borovička Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Výchovný poradce: Mgr. Jana Bubáková Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Školní metodik prevence: Mgr. Jakub Podlena Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Vedoucí hospodářské správy: Gabriela Klabíková Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

5.   Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení pro všechny platby ve prospěch příspěvkové organizace: PPF BANKA, a. s.

číslo účtu: 2002100004/6000


Vzhledem k tomu, že pro správné určení platby je nutné uvést konstantní symbol, je potřeba se vždy domluvit předem s ekonomkou školy paní Klabíkovou.


6.   IČ

IČ: 70107050


7.   DIČ

DIČ: CZ70107050


8.   Dokumenty


8. 1   Seznam hlavních dokumentů

Školní řád

Inspekční zpráva 2018

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016

Schválení Výroční zprávy za školní rok 2015/2016

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017

Výroční zpráva za školní rok 2017/2018

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018/2019

Výroční zpráva za školní rok 2018/2019

Výroční zpráva za školní rok 2019/2020


8. 2   Rozpočet

Schválený rozpočet na rok 2016


9.   Žádosti o informace

Příjem žádostí se provádí v sekretariátu školy:

Pondělí:   8:00 – 14:30

Středa:   10:00 – 15:00

Pověřený pracovník: Ing. Milena Havlíková, vedoucí studijního oddělení.


10.   Příjem žádostí a dalších podání

Pověření pracovníci:

Mgr. Barbora Smutná, ředitelka školy

Ing. Pavel Borovička, statutární zástupce ředitelky školy


Přijímání a vyřizování podnětů, návrhů, oznámení a stížností se provádí v úředních hodinách v sekretariátu ředitelky školy.


Forma podání může být ústní nebo písemná. V případě ústní formy, kterou nelze vyřídit ihned, vyhotoví škola záznam. Příjemce stížnosti je povinen zajistit prošetření stížnosti a do 30 dnů podat stěžovateli písemnou zprávu o vyřízení stížnosti. Stanovenou lhůtu lze prodloužit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti. Podnět, oznámení, stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile po jejím prošetření byla učiněna opatření potřebná k odstranění zjištěných závad a stěžovatel o tom byl vyrozuměn. V případě vyřízení stížnosti osobním jednáním se stěžovatelem je vyhotoven záznam z jednání. Proti způsobu vyřízení podnětu, oznámení, stížnosti není možné podat odvolání.


11.   Opravné prostředky

Opravné prostředky je třeba podávat písemně. Lhůta podání opravného prostředku je stanovena v poučení příslušného rozhodnutí. Opravné prostředky je možné podávat:

  • v úředních hodinách v sekretariátu školy,
  • elektronicky na e-mailové adrese školy,
  • poštou na doručovací adresu školy.

Proti rozhodnutí ředitele školy se lze podle § 83 zákona č. 500/2004, správní řád, v účinném znění, a podle § 60 odst. 19 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v účinném znění odvolat do 15 dnů, v případě odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.


V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitele školy je možné požádat o opravný prostředek u odboru SML MHMP. Odvolání se podává u ředitelky školy, o odvolání rozhoduje odbor SML MHMP.


12.   Formuláře

Přihláška ke studiu

Potvrzení o vzdělávání pro žáky 1. – 3. ročníku

Potvrzení o vzdělávání pro žáky 4. ročníku

Žádost o uvolnění z tělesné výchovy

Lékařský posudek pro uvolnění z tělesné výchovy

Vzor obecné žádosti

Žádost o uvolnění z výuky

Žádost o vystavení stejnopisu

Žádost o povolení IVP organizační

Žádost o povolení IVP

Žádanka o uvolnění na lékařské vyšetření

Propustka

Sazebník úhrad za poskytnuté informace

Logo školy k tisku


13.   Popisy postupu – návody řešení životních situací

Popisy postupů jsou uvedeny na Portálu veřejné správy (řešení životních situací):

www.portal.gov.cz/portal/obcan


14.   Předpisy


14. 1   Nejdůležitější právní předpisy

www.msmt.cz/dokumenty

www.praha.eu

Zákony

Nařízení vlády

Vyhlášky


14. 2   Vydané právní předpisy

Školní řád

Ostatní vnitřní předpisy školy (směrnice, řády, plány) jsou k nahlédnutí v sekretariátu školy po telefonické domluvě.


15.   Úhrady za poskytování informací


15. 1   Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytnuté informace


15. 2   Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná usnesení nebyla nadřízeným orgánem vydána.


16.   Licenční smlouvy


16. 1   Vzory licenčních smluv

Škola neuzavírá licenční smlouvy.


16. 2   Výhradní licence

Škola neposkytuje žádné výhradní licence.


17.   Výroční zpráva podle zákona číslo 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2014

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019


18.   Pověřenec pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer)

Organizace Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 se sídlem Kubelíkova 37/1221, 130 00 Praha 3, IČO 70107050 v souladu s čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává Mgr. Eva Šmídová, Moore Advisory CZ, s.r.o., Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, tel.: 731 609 403, email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .


19.   GDPR - zpracovávané údaje

Informace o tom, které osobní údaje jsou o jednotlivých subjektech osobních údajů (žáci a jejich zákonní zástupci, zaměstnanci, smluvní partneři) zpracovávány, jsou k nahlédnutí v kanceláři školy.