Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019

 

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019 ke stažení.

 

Č. j. 50/2018


Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019


1. Přijímání uchazečů ke studiu na střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


2. V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl stanoven předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

 • do oboru vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum v denní formě vzdělávání, a to 30 přijímaných uchazečů;
 • do oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie – Klasická obchodní akademie v denní formě vzdělávání, a to 30 přijímaných uchazečů;
 • do oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie – Sportovní management v denní formě vzdělávání, a to 60 přijímaných uchazečů.

3. V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 písm. b) a § 60d odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla stanovena jednotná kritéria přijímacího řízení pro:

 • obor vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum v denní formě vzdělávání;
 • obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie – Klasická obchodní akademie v denní formě vzdělávání;
 • obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie – Sportovní management v denní formě vzdělávání.

4. Přihlášku ke vzdělání ve střední škole musí uchazeč podat do 1. března 2018.

Uchazeč o studium může podat řádně vyplněnou přihlášku až na dvě střední školy nebo na dva různé obory v rámci jedné střední školy. V takovém případě uchazeč uvede v obou přihláškách stejnou školu (pořadí škol nebo oborů uvede uchazeč na přihláškách identicky).

Zdravotní potvrzení škola nevyžaduje.


5. U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka školy v souladu s § 60b odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce.


6. Na základě § 20 odst. 4 věta první a druhá zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, promíjí na žádost při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.


7. V 1. kole přijímacího řízení uchazeč skládá přijímací zkoušku formou jednotných testů z českého jazyka a literatury a matematiky. Přijímací zkouška se uskuteční v těchto termínech:


12. a 16. dubna 2018 (náhradní termíny: 10. a 11. května 2018)


Školní přijímací zkouška se nekoná.


8. Kritéria hodnocení jsou společná pro všechny obory vzdělání.


Jednotná přijímací zkouška:

 • didaktický test z českého jazyka a literatury – 50 bodů
  (čas na vypracování 60 minut, připraven CERMATem),
 • didaktický test z matematiky – 50 bodů
  (čas na vypracování 70 minut, připraven CERMATem).

Výsledek jednotné přijímací zkoušky se bude na celkovém výsledku hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení podílet 60 %.


Celkový průměrný prospěch:

za 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ – max. 100 bodů.


Průměr známek za 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ se bude na celkovém výsledku hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení podílet 40 %.


Výsledky uchazečů budou posuzovány podle celkového počtu získaných bodů. Pro rozhodnutí o přijetí se využije lepší výsledek z jednotných přijímacích zkoušek. Jako úspěšní v přijímacím řízení budou hodnoceni všichni uchazeči, kteří získají v celkovém součtu minimálně 30 bodů.


Rozhodující pro sestavení pořadí úspěšnosti v sestupném slova smyslu (nejúspěšnější získá nejvíce bodů) bude celkový počet získaných bodů.


V případě shodného počtu získaných bodů na rozhodném místě, bude o pořadí uchazečů rozhodnuto dle následujících kritérií v pořadí:


a) lepší výsledek z jednotné přijímací zkoušky,

b) lepší průměr ze ZŠ v rozhodných obdobích,

c) lepší průměr z českého jazyka a matematiky na ZŠ v rozhodných obdobích,

d) los.


9. Výsledky didaktických testů z prvního a druhého termínu jednotné přijímací zkoušky budou ředitelům škol k dispozici 27. dubna 2018. Následně do dvou pracovních dnů, tj. do 2. května 2018, zveřejní ředitelka školy na základě dosažených výsledků pořadí uchazečů, a to na webových stránkách školy a veřejně přístupném místě ve škole.


10. Uchazeči, kteří budou omluveni z 1. a/nebo 2. termínu jednotné přijímací zkoušky a budou konat jednotné testy v náhradní termínu, nebudou mít k 27. dubnu uzavřeny výsledky za jednotnou přijímací zkoušku a o jejich přijetí ředitel školy rozhodne po vyhlášení výsledků náhradního termínu konání jednotné přijímací zkoušky, které je naplánováno na 18. května 2018.


11.  V souladu s ustanovením § 60e odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se poštou zasílá pouze rozhodnutí o nepřijetí, přijatým se rozhodnutí o přijetí vydá na základě jejich žádosti.


12.  Do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bude výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů, potvrdí uchazeč podáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se na naší škole. V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v Obchodní akademii, Praha 3, Kubelíkova 37.Praha 31. ledna 2018
Mgr. Barbora Smutná

ředitelka školy