Jednotná přijímací zkouška

Jednotná přijímací zkouška

 

Jednotná přijímací zkouška

Jednotná přijímací zkouška v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 až 64 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

 

Základní principy jednotné zkoušky

V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek z jednotných testů.

Uchazeč skládá jednotnou zkoušku formou didaktického testu z předmětu český jazyk a literatura (specifikace ČJL-1 ke stažení a specifikace ČJL-2 ke stažení) a předmětu matematika a její aplikace (specifikace MAT-1 ke stažení a specifikace MAT-2 ke stažení).

Pro představu o formální podobě didaktických testů a typech úloh se podívejte na testy z pokusných ověřování organizace přijímacího řízení 2015 a 2016 a jednotné testy z let 2017 a 2018, které naleznete v záložce Testová zadání k procvičení.


Pozvánka k přijímací zkoušce

Pozvánku ke konání jednotné přijímací zkoušky zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky.Vyhlášení kritérií hodnocení přijímacího řízení

  • Ředitel školy vyhlašuje kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo do 31. ledna 2019.

  • Odvolání uchazeče
  • Uchazeč se může odvolat proti výsledku přijímacího řízení ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

BLIŽŠÍ PODROBNOSTI K ORGANIZACI JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020:


Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2018/2019

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Školský zákon č. 561/2004 Sb.