Jednotná přijímací zkouška

Jednotná přijímací zkouška

 

Jednotná přijímací zkouška

Jednotná přijímací zkouška v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 až 64 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

 

Základní principy jednotné zkoušky

V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek z jednotných testů.

Uchazeč skládá jednotnou zkoušku formou didaktického testu z předmětu český jazyk a literatura (specifikace ČJL-1 ke stažení a specifikace ČJL-2 ke stažení) a předmětu matematika a její aplikace (specifikace MAT-1 ke stažení a specifikace MAT-2 ke stažení).

Pro představu o formální podobě didaktických testů a typech úloh se podívejte na testy z pokusných ověřování organizace přijímacího řízení 2015 a 2016 a jednotné testy z roku 2017, které naleznete v záložce Testová zadání k procvičení.

 


Pozvánka k přijímací zkoušce

Pozvánku ke konání jednotné přijímací zkoušky zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky.


Termíny konání 1. kola přijímací zkoušky

  • termín pro čtyřleté obory: 12. dubna 2018
  • termín pro čtyřleté obory: 16. dubna 2018

Náhradní termín

  • Pokud se uchazeč nebude moci dostavit v prvním či druhém termínu ke konání testů, například z důvodu nemoci, musí se písemně omluvit řediteli školy do 3 dnů a bude konat jednotnou zkoušku v náhradním termínu 10. 5. (1. termín) a 11. 5. 2018 (2. termín).

Vyhlášení kritérií hodnocení přijímacího řízení

  • Ředitel školy vyhlašuje kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo do 31. ledna 2018.
  • Střední škola zohledňuje pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu.
  • Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií podílí nejméně 60 %.

Vyhodnocení testů

  • Testy vyhodnocuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – zpřístupní výsledky do 28. dubna 2018 do 12 hodin.
  • Ředitel školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění výsledků a zveřejní seznam přijatých uchazečů.

Odvolání uchazeče

  • Uchazeč se může odvolat proti výsledku přijímacího řízení ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

BLIŽŠÍ PODROBNOSTI K ORGANIZACI JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019:


Termíny jednotné přijímací zkoušky 2018

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Školský zákon č. 561/2004 Sb.