Ekonomické lyceum

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

Obor vzdělání s  možností průběžné profilace žáků během studia, poskytující kvalitní základ ve všeobecných i ekonomických předmětech.

Tento obor vzdělání poskytuje žákům mimo odbornosti i širší všeobecný základ s možností úspěšného přijetí na celou škálu vysokých škol.

Je určen absolventům základních škol, kteří chtějí pokračovat v dalším vzdělávání především na vysoké škole a těm, kteří zatím nemají o své profesní orientaci jasnou představu a potřebují získat čas a přehled.

 

Vzdělávací program je rozdělen na:

povinný základ - rozložený do 4 let, poskytující kvalitní vzdělání ve společenskovědních předmětech, ve dvou cizích jazycích, přírodovědných předmětech a matematice a garantuje kvalitní vzdělání v oblasti ekonomiky a účetnictví,

volitelnou část - rozloženou do 3. a 4. ročníku, která žákům umožní připravit se na společnou (státní) i profilovou (školní) část maturitní zkoušky.

 

Žák volí:

1. Konverzaci v cizím jazyce, ze kterého chce maturovat ve společné (státní) části maturitní zkoušky, nebo cvičení z matematiky.

2. Dva předměty pro přípravu na maturitní zkoušku a přijímací zkoušky na VŠ.

 

Povinné vyučovací předměty

a) základní

český jazyk a literatura

zeměpis

dva cizí jazyky (ANJ, NEJ, SPJ, FRJ, RUJ)

tělesná výchova

dějepis

informační a komunikační technologie

občanská nauka

písemná a elektronická komunikace

psychologie

ekonomika

matematika

účetnictví

fyzika

právo

chemie

odborná praxe

biologie


b) výběrové předměty: matematická cvičení, konverzace v anglickém, německém, španělském, francouzském a ruském jazyce, dějepisný seminář, zeměpisný seminář, společenskovědní seminář, aplikovaná informatika, ekonomický seminář, aplikované účetnictví a daně, podnikatelská praxe

 

Maturitní zkouška se skládá:

1. Společná (státní) část

2. Profilová část

a. účetnictví nebo ekonomika

b. vybraný všeobecný předmět

c. praktická zkouška z odborných předmětů

 

Učební plán ke stažení zde.