Sdělení pro uchazeče

 

Rozhodnutí o přijetí se nerozesílají. Uchazeči si je mohou vyzvednout ve škole v úředních hodinách od 7:30 do 15 hod.

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v OA Kubelíkova odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, a to do 23. června 2020.

 

S ohledem na nepřijaté uchazeče a jejich potenciální šanci nastoupit na místo uchazeče, který se rozhodl na školu nenastoupit, žádáme zákonné zástupce přijatých uchazečů, aby zápisový lístek odevzdali co nejdříve, případně nám co nejdříve oznámili, že jejich dítě na naši školu nenastoupí. Za pochopení Vám velice děkujeme i jménem méně úspěšných uchazečů.

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání odesláno poštou.

Nepřijatí uchazeči, kteří splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí.

Žádost o nové rozhodnutí ke stažení.

 

V souladu s § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, může zákonný zástupce uchazeče podat žádost o vydání nového rozhodnutí ředitelce školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.

Nevyhoví-li ředitelka žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.

 

Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání rozhodnutí o přijetí z této školy vzít zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala, lhůta pro odevzdání zápisového lístku po vydání nového rozhodnutí je 10 pracovních dnů ode dne doručení nového rozhodnutí uchazeči.