Obchodní akademie Kubelíkova

Světoběžník

 

Věděli jste, že cestovatelé mají svůj mezinárodní svátek?

Třeťáci, čtvrťáci (a také čerství absolventi) pamatují na akci Světoběžník, která proběhla před dvěma lety na naší škole při příležitosti Světového dne cestovního ruchu a turistiky, který připadá na 27. září.

V letošním roce jsme „festival“ uspořádali v pátek 24. září. V hlavní roli vystoupili učitelé. Prezentovali země, které navštívili. „Projeli“ jsme všechny obydlené kontinenty kromě Oceánie. Všem učitelům děkujeme za vstřícnost podělit se s námi o vzpomínky a prožitky!

Součástí akce bylo také občerstvení s názvem „Všechny vůně světa“. Dobrůtky k prodeji přinesli a mnohdy i sami připravili žáci 2. a 3. ročníků. O propagaci, prodej a vyúčtování se postarala Studentská společnost ze třídy 3.A s paní profesorkou Kopicovou. Výtěžek z tohoto prodeje je věnován indickému chlapci Johnsonu Pandithovi na vzdělání. Jedná se o částku 6399 Kč! Všem děkujeme za spolupráci a ochotu přispět!

Jsme rádi, že nás vedení školy podporuje v pořádání těchto akcí a že se z nich stávají tradice!

Adriana Hrouzková 3. A a Jiřina Škodová

 

Sbírkové dny Světluška

 

Naše škola se tradičně zapojila do akce Světluška. Dne 7. 9. 2021 se naši studenti třídy 3.A rozběhli do pražských ulic a prodávali zde dárkové předměty pro akci Světluška. Účelem konání sbírky je získání prostředků na přímou pomoc dětem i dospělým s těžkým zrakovým postižením.

Třídě 3. A se podařilo vybrat úžasných 20 302 Kč, které už putují na konto Nadačního fondu Českého rozhlasu.


Plakát k akci ke stažení.


   

Informace pro žáky k 1. září 2021

 

Nástup do školy pro všechny žáky je 1. září v 8:00 hodin.

Začínáme třídnickými hodinami v kmenových učebnách, kde proběhne testování žáků na onemocnění Covid-19. Pokyny k testování naleznete v příkazu ředitelky školy, viz příloha Ochrana zdraví a provoz školy od 1. 9. školního roku 2021/2022.


Další testování proběhne 6. a 9. září 2021.


Vyučování pro 1. ročníky je do 8:45 hodin, poté 1. ročníky odjíždí na adaptační kurz do Chatové osady Lažánky.


2. – 4. ročníky končí v 9:35 hodin.


Přejeme úspěšný nový školní rok!

 

Příloha Ochrana zdraví a provoz školy od 1. 9. školního roku 2021/2022 ke stažení.


   

Informace pro žáky budoucích prvních ročníků

 

Informace pro budoucí 1. ročníky ke stažení

 

Adaptační kurz

Propozice ke stažení

Formuláře k podpisu ke stažení

Poučení o bezpečnosti ke stažení

 

Studentský průkaz ISIC

Informační text o ISIC ke stažení

Přihláška ISIC ke stažení

Informační povinnost k ISIC ke stažení


   

Celostátní soutěž Účetní tým

 

V květnu a červnu tohoto roku proběhla celostátní soutěž pro třetí ročníky v účetnictví. Poprvé v online režimu. První kolo proběhlo 26. 5. a účastnilo se ho celkem 39 týmů. Z naší školy jsme vyslali do boje 4 tříčlenné týmy a do druhého kola postoupily 3 z nich.

Ve druhém kole už šlo do tuhého, protože mohlo do Velkého finále postoupit jen 16 nejlepších týmů. Naše škola bojovala ze všech sil a do Velkého finále se podařilo postoupit týmu ze 3.A ve složení Karin Hašlerová, Magdalena Vedralová a Eliška Kárná. Po vyhodnocení Případové studie skončila Kubelička na 5. místě. Vše šlo moc dobře do okamžiku, kdy děvčata zariskovala a vsadila hodně bodů na Žolíka, ale risk bohužel nevyšel…

Přesto se náš tým umístil na 9. místě ze 16 nejlepších TOP týmů. To znamená, že jsme skončili na 9. místě ze 39 z celé České republiky.

Chceme moc poděkovat všem zúčastněným včetně náhradníků za reprezentaci školy a děvčatům ze 3. A za krásné umístění.

S pozdravem „Účetnictví je super!“ Vaše ŠiLiGu

Ing. Jana Šimůnková, Ing. Helena Linhartová, Ing. Jana Guryčová


   

Výsledky 1. kola přijímacího řízení – náhradní termín

 

Informace pro zákonné zástupce uchazečů


Rozhodnutí o přijetí se nerozesílají. Zákonní zástupci uchazečů si je mohou vyzvednout ve škole v úředních hodinách od 8:30 do 15:00 hod.

V souladu s § 60g zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.  Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty podle věty první právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

V souladu s Opatřením obecné povahy č. j. MSMT-4337/2021-8 může uchazeč ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v 1. kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání odesláno poštou. Rozhodnutí odeslané poštou, které nelze doručit, se na poště ukládá po dobu 10 dnů, pak je považováno za doručené.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání. Odvolání se podává prostřednictvím příspěvkové organizace Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy.


Výsledky 1. kola přijímacího řízení - náhradní termín ke stažení.


   

Upozornění o provozu školy

 

Ochrana zdraví a provoz školy od 24. 5. školního roku 2020/2021

Dodatek č. 2 ze dne 8. 6. 2021 ke stažení.


   

Strana 1 z 32